donderdag 10 juni 2021

Amerikaan twa dagen yn lânboumasine beknypt

It Nijs
Amerikaan twa dagen yn lânboumasine beknypt
De brânwacht yn de Amerikaanske steat Kalifornië hat in man rêden dy't twa dagen lang yn in lânboumasine fêstsiet. Hy wie om ûndúdlike redenen yn it apparaat klommen en beknypt
Lees verder

"Fryske Akademy moat oan literatuerwittenskip dwaan"
De Fryske Akademy moat in literatuerwittenskipper oanstelle. Dat seit de Ried fan de Fryske Beweging. De Ried fertsjintwurdiget in grut tal kulturele organisaasjes yn Fryslân. "De wichtichste...
Lees verder

Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen
De provinsje Fryslân stribbet dernei om it foech oer de lessen Frysk op skoalle fan it Ryk oer te nimmen. Dat stiet yn it saneamde Bestjoersakkoart, dat provinsje en Ryk
Lees verder

Geartsje de Vries
Ynstjoerd Mei wille haw ik lêzen oer de solofoarstelling Dûzelich fan Geartsje de Vries út De Wylgen. Fryslân telt net safolle froulike kabaretiers en it liket derop dat Geartsje har
Lees verder

Soe er it sa bedoeld ha?
Ynstjoerd In pear sitaten út in kollum fan Abdelkader Benali yn Trouw fan tiisdei 8 juni 2021. '(…) Annemarie Nauta die de verstikkende provincie (dat is Fryslân!, IW) ontvluchtte voor
Lees verder

Provinsje wol advysorgaan Dingtiid fertelle wat it advisearje mei
Dingtiid is in offisjeel ynstelde organisaasje, dy't de oerheid advys jout oer it belied oangeande de Fryske taal. Lykas syn foargongers it Konsultatyf Orgaan Frysk en it Berie foar it
Lees verder

Ynienen dochs gjin ynspraak mooglik oer grutskalige nijbou yn Fryslân
De mooglikheid foar boargers om mei te praten oer it Deltaplan foar it Noarden is hommels skrast. Doel fan dat plan is om yn Fryslân, Grinslân en Drinte hûnderttûzen nije
Lees verder

Universiteit Grins wol learstoel Frysk opheffe
In folsleine stúdzje Frysk is der oan de Ryksuniversiteit Grins al net mear. Wol is der noch in heechlearaar, dy't ûndersyk docht nei it Frysk en yn it ramt fan
Lees verder