zondag 27 juni 2021

Boek oer túnarsjitekt Lucas Pieters Roodbaard

It Nijs
Boek oer túnarsjitekt Lucas Pieters Roodbaard
Resint is by útfjouwerij Noordboek it yndrukwekkende boek fan Rita Radetsky oer túnarsjitekt Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) ferskynd. Túnarsjitekt Lucas Pieters Roodbaard waard yn 1782 berne yn...
Lees verder

Dokumintêre: Opstân op de Neptunus
It is de bloedichste opstân op see yn it Nederlânske slavernijferline en dochs ken hast net ien it ferhaal. In Siuwsk skip ûntploft nei in hevige striid foar de Ganeeske
Lees verder

Derop út mei 'Keunst nei bûten' Tresoar-bankje by Uniastate yn Bears
Uniastate by Bears is yn 1756 ôfbrutsen, inkeld de poarte is der noch. In stielen replika fan keunstner Beb Mulder lit sjen hoe't de state der earder útsjoen hat: in
Lees verder

Dichter fan Fryslân: Lok
'Lok', in nij gedicht fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân. Diskear in gedicht mei in breder maatskiplik tema, oer kânseûngelikens yn it ûnderwiis troch achtergrûn of ôfkomst. De
Lees verder

Tamarah Benima hâldt Rede fan Fryslân 2021
Op 28 oktober sil liberaal rabbyn, kollumnist en sjoernalist Tamarah Benima de jierliks Rede fan Fryslân hâlde. Se jout har fyzje op Fryslân en docht dat ûnder de titel Zonder
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe leauden leken yn de midsiuwen
Op freed 2 july komt by Walburgpers in boek út oer it leauwen fan Fryske en Grinslanner boeren en boargers yn de midsiuwen: Geleefd geloof fan Anneke B. Mulder-Bakker en
Lees verder

Skûlje en skûlje litte
Oertinking It bliuwt in prachtich gesicht: in klokhin of memme-ein mei pykjes. It makket jin weak, al dy pykjes dy't ûnder memme wjukken skûlje en mei de lytse kopkes ûnder
Lees verder