zondag 6 juni 2021

Buorkje mei fûgels

It Nijs
Buorkje mei fûgels
Marten en Anneke de Jong hawwe in boerespul yn Baaium. Dêr hâlde se net allinne melkfee, mar se buorkje ek mei fûgels. As natuerleafhawwers binne se beide fan betinken dat
Lees verder

Boeren en túnkers: genietsje fan ús lânskip yn Noard-Nederlân
Mei it bettere waar lûkt Nederlân hieltyd mear nei bûten ta. Tagelyk jilde foarearst noch hieltyd de oproppen om grutte groepen te mijen. LTO Noard, de belangeferiening foar boeren en
Lees verder

Besmettingen yn Feriene Keninkryk mei twatredde tanommen
Yn it Feriene Keninkryk is it tal minsken dat koroana skipe hat yn in wike tiid mei twatredde tanommen. Neffens it Britske statistykburo rekken yn 'e wike oant 29 maaie
Lees verder

Duvelsk!
Ynstjoerd Dat Sealen Schaaf yn syn tsjintwurdige foarm sletten wurdt is in histoaryske flater fan ôfgryslik formaat. Argumint 1 foar sluting Schaaf: "dat se de buert yn 'e mjitte komme
Lees verder

Fryske obers hawwe skjin harren nocht fan Hollânske grutbekken
"U bent hier in Friesland. Het is hier eten wat de pot schaft, niet wat u blaft" – as toeristebegelieder hat Albert Hendriks der in fêst sechje oan krigen. "Ik
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Simone Djurrema: Wy geane foar grien!
Kollum De maitiid is let dit jier, net allinnich yn Fryslân, mar ek yn Sweden en oare lannen. Einlik bloeit it koalsied; de koalsiedfjilden jouwe suver ljocht! Heit en mem
Lees verder

Twa âlde minsken by Boazum troch trein oanriden
In âld echtpear út Noard-Hollân is sneon dearekke by in slim ûngemak. Hja rieden mei de auto it spoar oer by de ûnbewekke oergong yn de Singel. Der kaam krekt
Lees verder