woensdag 9 juni 2021

ensafh: Besprek Tsjêbbe Hettinga ‘Het vaderpaard / It faderpaard – Alle gedichten’ (2017)

ensafh
Besprek Tsjêbbe Hettinga 'Het vaderpaard / It faderpaard – Alle gedichten' (2017)
'Wêr hat er it oer?' It dichtwurk fan Tsjêbbe Hettinga, op 'e nij besjoen Yn de Fryske literatuer falt it net sa hiel faak foar dat men al frij gau nei de dea fan in dichter in sammelútjefte fan syn...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes
Alle tongersdeis ha wy ús fjouwer pake- en beppesizzers oer de flier om harren te ferdivedearjen. No ja, út skoalle wei om healwei trijen binne it mar in pear oerkes oant seis oere ta, mar it binne...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht Rein de Lange op RIXT 'Efterbliuwer'
    Efterbliuwer de âlde jûn tôget mei my om ik wol dit skimerljocht wegerje wer twingende tinzen let troch antike stegen âlje Lês fierder by RIXT… Lês fierder
Lees verder

Blog Huub Mous: De Vlaamse bluf van Kris Callens
Bovenstaand bericht was vorige week heel even te lezen op de site van Omrop Fryslân. Daarna werd het bericht verwijderd en was het volgende te lezen. Ra ra hoe kan dat? Heel simpel: Kris Callens...
Lees verder

Teleks: Súdwesthoeksk leare? Skriuwer Joël Hut biedt in kursus oan
Dichter Joël Hut (26) fan Sint-Nyk biedt online in minykursus Súdwesthoeksk oan. Dat is ien fan de talen yn Fryslân neist it Klaaifrysk en Wâldfrysk. Yn de Súdwesthoeke sizze se 'sköle'...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Pedagogen
Omrop Fryslân plaatst foarlopech de kollums dy't wij as kollumnisten op faste tiden foar de radiomikrofoan útspreke nyt op'e site. Fandêr dat ik dat hier nou op myn eigen webstek...
Lees verder

Teleks: Meertaligheid van Friese kinderen – Evelyn Bosma wint Keetje Hodshonprijs
Postdoc en taalwetenschapper Evelyn Bosma ontvangt voor haar proefschrift de Keetje Hodshonprijs. Voor haar onderzoek over meertaligheid van Friese kinderen won Bosma eerder al de Klokhuis...
Lees verder

Teleks: Earste edysje literêre Vestdijkfestival yn Harns wurdt ferpleatst
De eerste editie van het tweedaagse literaire festival Vestdijk in Harlingen is vanwege corona verschoven naar eind augustus en mogelijk begin september. Daar is de organisatie nog niet over...
Lees verder

Teleks: Aktiviteiten Gysbert Japicxpriis 2021
Yn 2021 wurdt de Gysbert Japicxpriis, de heechste literêre priis yn Fryslân, wer takend. Yn 2019 krige Aggie van der Meer de priis foar har folsleine oeuvre. Diskear giet de priis nei in dichter dy't...
Lees verder