woensdag 30 juni 2021

ensafh: Blog Ferdinand de Jong: Water under the bridge yn 2030

ensafh
Blog Ferdinand de Jong: Water under the bridge yn 2030
It jier 2030 liket yn de eagen fan in soad planmakkers in hillich jier. Foar it gefoel is der noch in wrâld oan tiid om de meast ideologyske fiersichten te betinken, út te wurkjen en te...
Lees verder

'Be not solitary, be not idle': secrets of 400-year-old self-help book unlocked
Lauded for centuries but a puzzle for many readers, The Anatomy of Melancholy has at last been demystified. Admired by everyone from John Milton to Nick Cave, The Anatomy of Melancholy has always...
Lees verder

Oersetting Robert Frost, 'Men moat plattelânsdingen rymje kinne'
    Men moat plattelânsdingen rymje kinne It hûs wie ferdwûn. It jûnsrea hie Dy kears de midsnachtloft fergnist. Fan 't hûs stie inkeld de skoarstien noch, As in stamper dy't syn...
Lees verder

Teleks: 11e Dei fan de Fryske Taalkunde
Het Taalkundig Werkverband van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de 11e Dag van de Friese Taalkunde, als onderdeel van de 'Myn Taal'-viering rond Kneppelfreed. De 11e Dag van de Friese Taalkunde...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Helden
Kollum Omrop Fryslân, 28 júny 2021 Helden De Olympise Speulen komme hieltyd dichterbij. Bij un bitsje Sneker en un bitsje Fries komme je dan al gau terecht bij de Olympise Folleybalers dy't oait...
Lees verder

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (2)
Een nieuwe serie die wekelijks een antwoord probeert te geven op de vraag Wat Maakt Een Gedicht Goed? Kun je zo'n vraag wel beantwoorden? De medewerkers van Meander zijn achtereenvolgens serieus,...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: In bisteftich ferhaal
Wy ha allegearre wol lêzen en heard dat de Wet Dieren wizige is en dat soks barde op oanstean fan de Partij voor de Dieren. De nije wet, dy't yngean moat op 1 jannewaris 2023, waard troch de Twadde...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Meensken kun et ni'je boek ok bi'j mi'j ophaelen
Meensken kun et ni'je boek ok bi'j mi'j ophaelen. Ze kriegen dan een bakkien thee of koffie toe! Zodoende het Teake uut De Jutriep vandemiddag een boek bi'j me weghaeld en… een peer koppies...
Lees verder