vrijdag 18 juni 2021

ensafh: Gedicht ‘Aarhus’ fan Elmar Kuiper

ensafh
Gedicht 'Aarhus' fan Elmar Kuiper
De foardracht fan it gedicht 'Aarhus' fan Elmar Kuiper is in foarpublikaasje fan de twatalige blomlêzing 'Oar hûs / Et andet hus' (Hispel 2021) mei dêryn fjouwer Fryske...
Lees verder

Teleks: Wurdboek Frysk_Ingelsk on line
In digitaal wurdboek Frysk-Ingelsk en oarsom wie der noch net. De Fryske Wrâld, de non-profitorganisaasje dy't ek www.learningfrisian.com makke hat, krige gauris de fraach oft der ek in Frysk online...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Elektrysk libje
De stoommasine makke yn de achttjinde iuw hieltyd mear opgong. Dy makke it mooglik om mei minder minsken mear wurk te fersetten. Dat wie belangryk foar fabriken, foar skippen en foar it spoar. De...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXXVII
De Amsterdamske antikwaar en samler Louis Putman (1923–2013) koenen je in protte fan opstekke, net yn 't lêste plak oer it ferskynsel ansichtkaart. Mar dy kennisoerdracht ferge al wat ynskiklikens....
Lees verder

Teleks: De liefde van Fardau en Martijn
De Friese masterstudenten Fardau en Martijn hadden op het vwo geen idee dat je aan de universiteit ook Friese taal, cultuur en geschiedenis kon studeren. Ze verloren hun hart aan het Fries en gaan nu...
Lees verder

Libraries: The Legacies Of Ancient Bibliophiles
It can be argued of course, but a story has five important elements: the characters, the setting, the plot, the conflict and the resolution. These five essential narrative elements keep stories...
Lees verder

Besprek It bêste fan Nyk de Vries
Yn it boekje 'It bêste fan NYK DE VRIES' binne de 27 aldermoaiste, ultrakoarte, komyske ferhalen fan skriuwer, dichter en muzikant Nyk de Vries bondele. Hy beskriuwd op syn eigen, unike wize it...
Lees verder