vrijdag 11 juni 2021

ensafh: Teleks: Oer de streek – Streekdichter Noardeast-Fryslân fytst by doarpen del

ensafh
Teleks: Oer de streek – Streekdichter Noardeast-Fryslân fytst by doarpen del
Op vrijdag 2 juli stapt Streekdichter van Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, in Dokkum op de fiets om in twee weken door alle 52 dorpen in de gemeente te fietsen. Hij komt elke dag door zo'n drie...
Lees verder

Teleks: Nij gedicht Dichter fan Fryslân Nyk de Vries 'Lok'
    Lok wêr't har mem berne is yn dat lytse hûs yn 'e Stellingwerven of folle súdliker op dy krappe keamer mei sicht op 'e bergen Lês fierder by Dichter fan Fryslân… Lês...
Lees verder

Blog Daam de Vries: In miljoen wenten?
Earst efkes wat sifers. Dy ha ik by it CBS opfandele, dêr kin elk by. Jo hoege net earst lid te wurden fan in politike partij of in tsjerke of sa, it is gewoan frij tagonklik. Sels sjoernalisten...
Lees verder

Sundachskyn
    fanmòrren lúden de klokken fan 'e Groate Kerk krekt even un bitsje anders as anders fleurech en útgelaten om dyn komst an te kondegen: Nouvé van der Veer sundachskyn út...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Draaioargels binne in geniet
It ûnthâld is net altyd like betrouber, mar dochs tink ik dat draaioargelmuzyk de earste muzyk west hat dy't ik hearde. It hat der alles fan dat it tagelyk de muzyk is dy't ik no it measte begjin te...
Lees verder

Teleks: Roman 'Testamint fan de siel' fan Hylke Speerstra ferkeapet goed
De nieuwe roman van Hylke Speerstra wordt goed verkocht. Een week na verschijnen, is Testamint fan de siel toe aan een tweede druk. De eerste oplage van drieduizend stuks van Testamint fan de siel...
Lees verder

Teleks: Fryske Akademy moat oan literatuerwittenskip dwaan
De Fryske Akademy moat in literatuerwittenskipper oanstelle. Dat seit de Ried fan de Fryske Beweging. De Ried fertsjintwurdiget in grut tal kulturele organisaasjes yn Fryslân. "De wichtichste fraach...
Lees verder

Healing words: Taiwan's tribes fight to save their disappearing languages
The island's Indigenous people are in a race against time to save their native tongues before they are lost forever In a modest conference room near the edge of Taiwan's Sun Moon Lake, Panu Kapamumu...
Lees verder

Teleks: Universiteit Grins wol learstoel Frysk opheffe
In folsleine stúdzje Frysk is der oan de Ryksuniversiteit Grins al net mear. Wol is der noch in heechlearaar, dy't ûndersyk docht nei it Frysk en yn it ramt fan de stúdzje Minderheden en meartaligens...
Lees verder