donderdag 3 juni 2021

Frysk Leppers Boun: Elk dorp een eigen fierljepschans? Frysk Ljeppers Boun wil fierljeppen op die manier stimuleren

Frysk Fierljepper Boun
Elk dorp een eigen fierljepschans? Frysk Ljeppers Boun wil fierljeppen op die manier stimuleren
Het Frysk Ljeppers Boun wil samen met Doarpswurk stimuleren dat er in de dorpen eenvoudige springschansen komen voor het fierljeppen. Het bericht Elk dorp een eigen fierljepschans? Frysk Ljeppers...
Lees verder