zaterdag 5 juni 2021

Rjochter pakt Shell oan. No it Wetterskip?

It Nijs
Rjochter pakt Shell oan. No it Wetterskip?
Skôging troch Nanne Hoekstra Ofrûne woansdei waarden fjouwer nijsgjirrige stappen set om de desastreuze effekten fan de klimaatopwaarming te beheinen: Oare kant oseaan ferfong it aktivistyske fûns...
Lees verder

Underwiis en deibesteging yn Zalen Schaaf
It kulturele sealesintrum Zalen Schaaf yn 'e Ljouwerter binnenstêd kriget in nije funksje. It sil ûnder de namme Agora tenei brûkt wurde foar ûnderwiis en deibesteging. Benammen minsken...
Lees verder

Wynmûnen bedriigje de sûnens op ûnferwachte wizen
Wynmûnen om enerzjy op te wekken binne net de ûnskuldige alternativen foar koaleferbaarning of kearenerzjy dy't foarstanners soms sa presintearje. Resint ûndersyk lit sjen dat se frijwat...
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Wikseljend wykein
DE JOUWER – It wie in simmerske freed mei in soad sinne. It waar hat yn it wykein twa gesichten. Yn 'e nacht fan freed op sneon rekket de loft
Lees verder

Bewegers besauwe har oer bedroefd bytsje skreaun Frysk
De foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging, Pier Bergsma, brocht okkerdeis by Omrop Fryslân Radio al op it aljemint dat it Frysk yn ús maatskippij skriftlik fierstente min
Lees verder

Natuermuseum Fryslân wer iepen fan sneon 5 juny ôf
De doarren fan it Natuermuseum Fryslân geane wer iepen op sneon 5 juny. En der is mear goed nijs: de eksposysje GIF, each yn each mei libbene fergiftige bisten is
Lees verder

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân: Salang't de wyn
Salang't de wyn De nachten duorje langer as de dagen. De ruten altyd en ivich besmoarge, dêr't it libben him op 'e knibbels ôfspilet yn 'e hope dat de dea
Lees verder