zondag 11 juli 2021

De ANWB en de PCR-test

It Nijs
De ANWB en de PCR-test
Ynstjoerd Nei in tal kearen útstel fan ús fakânsje nei Portugal fanwegen koade oranje, soe it heve: Portugal hie op dat stuit koade giel, en dus koe ús fakânsje nei
Lees verder

Kin Skrieze-oanfalsplan úteinsette?
It liket derop dat der fan de kant fan de ryksoerheid beweging komt yn it finansierjen fan it Oanfalsplan Skries. Yn in brief ljochtet demisjonêr-minister Schouten (LNV) de Twadde Keamer
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

It Earste Wurd: De basis fan de frijheid
Oertinking "It hert fan de minske is in goadefabryk", sei Luther. Sa wiene der en sa komme der hieltyd wer grutte en lytse diktators dy't God wêze wolle. Grutte kloften
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Gean 'los' mei de BoekfeestBoek-ferhalewedstriid
Stifting Boeken fan Fryslân (BFF) skriuwt in ferhalewedstriid foar lêzers út yn it ramt fan it  BoekfeestBoek dat op freed 10 septimber yn Paviljoen MeM yn Bûtenpost holden wurdt. Elkenien
Lees verder

Alde wer werom fan fakânsje
Lês ek ús lêste berjocht oer de koroanamaatregels.
Lees verder

Belgyske dokters ûntdekke twa firusfarianten by ferstoarne pasjint
Belgyske wittenskippers hawwe fan in ferstoarne koroanapasjing ûntdutsen dat se twa farianten tagelyk fan de goarre skipe hie. It giet om de alfa- en de bètafariant. De frou fan njoggentich
Lees verder