woensdag 28 juli 2021

ensafh: Blog Wokke de Ruiter: Mem

ensafh
Blog Wokke de Ruiter: Mem
Ha ik it goed dien as mem?' frege ik de soan op in rêstich momint. Normaal freegit min dat net oan de bern, mar dochs woe ik dat wol es witte. Op sommige mominten twivelje ik wol es oan...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Der binne grênzen, ok foar stúpide corona demonstranten
Foarege week betrapte ik mij der self op dat ut bloëd mij naar de wangen flooch en dat ik lúdop sat te floeken. Echt hè, nyt wat binnenmoans, mar un knetterende floek. Hartstikke kwaad. Allinech foar...
Lees verder

Oersetting E.E. Cummings, 'wantrouwe wy dit net sa grutte doaske,pop'
    wantrouwe wy dit net sa grutte doaske,pop, folslein heimsinnich,mei sletten lid dat yn koweletters dochs kreas beskrifte is mei 'Unstjerlikens'. En komme net te tichteby,ek al...
Lees verder

Tredde ôflevering FERSpraat
Fan 't wykein is de tredde ôflevering fan FERSpraat útstjoerd op RTV NOF. Foar wa't it mist hat, kin hjirby de ôflevering weromharkje. FERSpraat is in miny-podcast fan Geart Tigchelaar...
Lees verder

Aginda 15-08-12: Viering het Leven en Werk van Gerard Kornelis van het Reve
Zeer geachte heer, zeer geachte mevrouw, Tijger, Woelrat en Hester Witteveen nodigen u van harte uit voor de ´Kleine Plechtigheid´ op zondagmiddag 15 augustus aanstaande in Blauwhuis en...
Lees verder

De evolutie van het schrijfgerei: van vulpen naar typemachine – en terug
Het Literatuurmuseum heeft tal van vulpennen, potloden, balpennen en een grote collectie typemachines in beheer, en zelfs complete computers. Hoe is het gereedschap van de schrijver in de loop der...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Jou my mar in 'thorpa'
Noch net sa lang lyn lies ik oer in nije terp. It wurd terp is fansels wol nijsgjirrich. It betsjut eins neat oars as 'thorpa' en dat is dan wer it âlde wurd foar doarp. Men soe it hjoed-de-dei...
Lees verder