vrijdag 2 juli 2021

ensafh: Erasmus, in man foar alle iuwen

ensafh
Erasmus, in man foar alle iuwen
Print is net mear fan dizze tiid, hearre wy allegeduerigen. Underwilens lês ik in boek wêryn't de yntroduksje fan print yn Europa beskreaun wurdt, sa'n lytse seis iuwen lyn, en hoe't dat no krekt...
Lees verder

Teleks: Deputearre wol 'sterkere' stúdzje Frysk en in nije heechlearaar mei 'Frysk profyl'
It Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins soe wer in folweardige stúdzje wurde moatte. Dat seit kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Sy makket har soargen oer de takomst fan de stúdzje Frysk yn Grins en...
Lees verder

Kollum Jan de Groot: Bildtse Post
Dînsdegoffend 29 juny gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over wat d'r gebeuren gaat met 'de Bildtse Post'. Bildtse Post Deuze week mot ik 't over 'de Bildtse Post' hewwe, der kin...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Pompebledsje net ferjitte
Der is op 't heden gâns opskuor oer fan alles en noch wat. Wy binne fansels ek in tige emosjoneel folk as ús dat sa útkomt. Ek wat koart fan memoarje. Dingen kinne yn in pear dagen tiid al wer...
Lees verder

Online kursus ienakter goed ferrûn
Soe in online skriuwkursus wol wurkje? Dat wie de fraach doe't ferline jier alle fysike kursussen op 'e nij skrast waarden yn ferbân mei koroana. Keunstwurk en Tresoar namen it inisjatyf om in...
Lees verder

Aginda 02+03-07-21: Minskewolf
Elmar Kuiper en filmmakker Ester Eva Damen makken yn de ôfrûne moannen in teaterfoarstelling mei film en poëzy. Yn dy multimediale foarstelling mei akteur Rienk Nicolai en muzyk fan de Tigers fan...
Lees verder