zondag 11 juli 2021

ensafh: Kollum Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

ensafh
Kollum Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús 'global goals gemeente'
Yn 2017 en 2018 hie de Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep Taalbelied Ljouwert. Fansels wiene de Afûk en it EBLT (it Europeesk Buro Lytse Talen yn Ljouwert) derby belutsen. Wy hawwe...
Lees verder

Blog Olivier van Renswoude: Deze klinker verdonkert telkens weer
Het Algemeen Nederlands heeft een oude lange /aː/ bewaard in woorden als daad en spraak, gelijk het Duits met Tat en Sprache. Maar in grote delen van de Germaanse wereld is die klinker richting een...
Lees verder

Boolean Poem: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the boolean poem, a mix of found and collaborative poetry. While looking through the oulipo entry in John...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De eerste thriller in et Stellingwarfs, Et liek in de Lende
En dan… is et vanaovend dus zowied! De eerste thriller in et Stellingwarfs, Et liek in de Lende, komt uut tiedens een ongetwiefeld mooie literaire aovend in oons mfc De Ni'je Stienze. D'r kun...
Lees verder

Teleks: Premjêre fyfde poëzijfideo Dichter fan Fryslân – 'Hoefolle wurden ha we noadich'
Snein 11 july giet der wer in poëzijfideo fan de Dichter fan Fryslân yn premjêre op Omrop Fryslân TV. De nijste poëzijfideo is in muzikale ferfilming fan it gedicht 'Maitiid'. De fideo is te sjen om...
Lees verder

Dante's Handwritten Notes Discovered 700 Years After His Death
An Italian national treasure, and one of the greatest poets and writers to emerge from the Italian Middle Age (indeed, ever), Dante Alighieri was a 13th century and early 14th century writer who was...
Lees verder

Teleks: Dizze 6 skriuwers sitte dit jier yn de Skriuwersarke
Seis skriuwers sille ek dit jier wer in tal wiken tahâlde yn de Skriuwersarke, de eardere arke fan Rink van der Velde, by De Feanhoop. It giet om Jan Minno Rozendal, Wilma Miedema, Warner B. Banga,...
Lees verder