vrijdag 30 juli 2021

ensafh: Teleks: Tsjisse Hettema (1955-2021) ferstoarn

ensafh
Teleks: Tsjisse Hettema (1955-2021) ferstoarn
Op 25 july is Tsjisse Hettema ferstoarn. Hettema begûn as skriuwer mei koarte ferhalen, dy't publisearre waarden yn Trotwaer en Hjir en de jongereinbondel Skroei. Dêrnei is er oerstapt op it skriuwen...
Lees verder

Brune sûker
Yntroduksje Ik bin opgroeid yn De Westereen, in doarp mei in eigen taaltsje: "Hikke en teen yn De Westereen". De Westereen hat in bepaalde namme yn Fryslân, mar iksels wie de bange en bleue kant it...
Lees verder

Teleks: poëzij Bart FM Droog 'Een klein wonder'
    Een klein wonder Terwijl een nieuwe beeldenstorm 's lands gewesten en taal geselt houdt één rots moedig stand bij Warns, in het verre Friesland prijkt op een ijstijdse steen nog...
Lees verder

Kollum Jan de Groot: "Positivo"
"Weet jij wel wat jij bent?" 'n Hutsy bleef 't stil. "'n Omkoal seker", mompelde ik in mysels. Maar ik hoefde sels gyn antwoord te geven, want ik bespeurde...
Lees verder

Teleks: Dichter Tsjisse Hettema ferstoarn
Skreaun troch Syds Wiersma Sneintemoarn 25 july ferstoar dichter Tsjisse Hettema (Bitgum, 1955). Nei in tige koart siikbêd joech er thús yn Frjentsjer yn rêst en frede en yn bywêzen fan syn...
Lees verder

Kollum Jan Koops: Wen d'r mar an
"Aj' de reklame geleuven moeten dan zoj' haost daenken dat et leven maekber is. En dan is et een tegenvaller as dat niet zo bliekt te wezen. Zundag zee een deskundige daoromme veur...
Lees verder