zondag 4 juli 2021

Opfrysker

It Nijs
Opfrysker
Lees verder

De TSIEN WURDEN yn ús tiid
Oertinking Under de ynspiraasje fan de Pinkstergeast falt grif ek it tapassen fan de Tsien Wurden op ús tiid. Yn de foarbye fjirtich jier haw ik geregeldwei dwaande west mei
Lees verder

Natasja Kensmil makket nij wurk foar Frysk Museum
Keunstner Natasja Kensmil (Amsterdam, 1973) makket yn opdracht fan it Frysk Museum in nij wurk foar de útstalling Icons. Oan 'e hân fan hast hûndert masterwurken ûndersiket de útstalling it
Lees verder

Wieteke van Zeil debutearret yn 'Kijken op gevoel'
Soms heart men in ferske dat krekt oanslút by jins gefoel. Datselde kin keunst ek mei jin dwaan. Yn it nije telefyzjeprogramma Kijken op gevoel nimt keunsthistoarikus Wieteke van Zeil
Lees verder

Alde en de app
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.  
Lees verder

Resept foar Fryske kwark
Kwark is oarspronklik in soart tige farske tsiis. Yn België wurdt it plattetsiis neamd. Yn it Frânsk wurde de termen 'farske tsiis' of 'wite tsiis' brûkt. Molke wurdt oansuorre mei
Lees verder

Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús "global goals gemeente".
Yn 2017 en 2018 hie De Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep "Taalbelied Ljouwert". Fansels wienen de Afûk en it EBLT ( it Europeesk Buro Lytse
Lees verder

Waarpraatsje: Unstabyl
DE JOUWER – It wie in simmersk wykein en op beide dagen wie it suver hast wat near. Mei de buien en de damp foel it wol ta. Yn de
Lees verder