zondag 18 juli 2021

Resultaten AmbachteLab presintearre yn hal Frysk Museum

It Nijs
Resultaten AmbachteLab presintearre yn hal Frysk Museum
Oant en mei 29 augustus wurdt yn 'e hal fan it Frysk Museum it einwurk fan it AmbachteLab presintearre. Mei it Kennissintrum Ymmaterieel Erfgoed Nederlân organisearre it Frysk Museum fiif
Lees verder

Oant no ta miljoen euro foar Limburch ophelle op Giro 777
Yn ien dei tiid is mear as ien miljoen euro ophelle foar Limburch op Giro 777, berjochtet parseburo ANP. Mear as 20.000 minsken hawwe jild donearre. It Nasjonaal Rampefûns hat
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

It Twadde Wurd: God as dûbelgonger fan ússels!
Oertinking In minske wurdt wolris feroardiele om ien karaktertrek. Hy/sy is lui, in egoïst, in opskepper, in wreden hont, ensafuorthinne. Mar it byld dat wy fan sa'n minske ha, is
Lees verder

Kompjûterproblemen Hubble-teleskoop oplost
De Hubble-teleskoop koe sûnt 13 juny net brûkt wurde fanwege in stikkene boardkompjûter. Op ierde waarden oplossingen betocht, lykas it opnij starten fan de kompjûter en it feroarjen nei oare
Lees verder

Bring mei jo foto in hulde oan de Fryske hoarizon
Yn 2021 bringt Fryslân in oade oan syn bysûndere lânskip. As ûnderdiel fan it temajier sette dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en keunstneresse Claudy Jongstra fan 't simmer harren eigen
Lees verder