vrijdag 9 juli 2021

Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

It Nijs
Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?
Tafallich krige ik dizze wike in konsept-ferzje ûnder eagen fan de Memoarje fan taljochting by de Wet gebrûk Fryske taal. Dy wet regelet wannear en hoe oft oerheden en minsken
Lees verder

Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof
Om de stikstofproblematyk oanpakke te kinnen wurket de provinsje Fryslân, yn 'e mande mei Fryske partners út û.o. de miljeu/natuer- en lânbousektor, oan in útfieringsprogramma. Der wurde maatregels...
Lees verder

Tolve toarnbeisoarten ûntdutsen by toarnbei-ekskurzje Bûtenpost
Ofrûne snein hat brommelekspert Karst Meijer tolve toarnbeisoarten fûn tusken de bosk by Parviljoen MeM en it doarp Bûtenpost. Ien dêrfan, de Rubus nessensis, is tige bysûnder, mei't Karst dy
Lees verder

NASA wol wer nei Fenus
NASA wol foar it earst yn tsientallen jierren wer nei Fenus. It Amerikaanske romtefeartagintskip hat tusken 2028 en 2030 twa nije missys plend nei de planeet dy't it tichtst by
Lees verder

Rjochtbank sjocht hjoed twa fertochten fan delsjitten Peter R. de Vries
De rjochter-kommissaris fan de rjochtbank yn Amsterdam sil hjoed útmeitsje wat der bart mei de twa fertochten fan it delsjitten fan sjoernalist Peter R. de Vries. De Vries waard tiisdeitejûn
Lees verder

Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners
Nije Ierske amtners moatte de Ierske taal goed machtich wêze. It Iersk is neist it Ingelsk ien fan de offisjele talen fan Ierlân en elkenien leart it op skoalle, mar
Lees verder

Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings
De Fryske nammen fan de plakken yn de gemeente Noardeast-Fryslân krije yn 2023 de offisjele status. Dat betsjut dat de Nederlânske namme tenei as oersetting jildt. Dat hat de gemeenterie
Lees verder

Bûtenmuseum yn Alde Feanen oer WOII
Fan It Fryske Gea Juster is op It Eilân-West yn Goaiïngahuzen in bûtenmuseum fan It Fryske Gea iepene. Dêr binne foto's te sjen fan Roelof Horreüs de Haas. Dy siet
Lees verder