vrijdag 6 augustus 2021

ensafh: Berend Folkertsma: fragmint 2e symfony opus 38

ensafh
Berend Folkertsma: fragmint 2e symfony opus 38
Berend Folkertsma (1945-2009) hat nei alle gedachten trije kear besocht om in symfony te komponearjen. Der binne spitigernôch allinnich mar fragminten fan oerbleaun. De 2e symfony foar lyts orkest...
Lees verder

Deze 10 bestsellers werden eerst afgewezen
Het is de nachtmerrie van iedere beginnende schrijver: de afwijzingsbrief. Dat zo'n eerste afwijzing nog geen reden hoeft te zijn om op te geven, bewijzen deze tien auteurs. Hun boek werd keer op...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Ik ha in blog, seit se
Yn in iepening tusken it beamkeguod lâns de sleatskant mei útsjoch oer in greide grôtfol blierkoppen sit in meagere man op in klapstoel rjochtop en ûnferweechlik nei de kij te koekeloeren. Kommentaar...
Lees verder

Kollum Jan Koops: Uutgomd
Op een keer hadde Robert Rauschenberg een tekening van de in Amerike wonende Nederlaanse tekener Willem de Kooning hielemaole uutgomd en nuumde et toen 'Uutgomde de Kooningtekening.' As...
Lees verder

Teleks: wiete sokken / natte sokken, nij fers fan Streekdichter Geart Tigchelaar
Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke. De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma. Lês en sjoch fierder by RIXT…...
Lees verder

Blog Daam de Vries: De boargemaster en de kwast
Neffens Oebele Brouwer is sa'n fiifentweintich oant fjirtich persint fan de ynwenners fan syn gemeente asosjaal folk. Ik freegje my ôf oft sa'n man wol geskikt is as boargemaster, ik kin my yn alle...
Lees verder