donderdag 12 augustus 2021

Frysk Leppers Boun: No sneon 14-8-21: Fryslân tsjin Hollân yn Vlist

Frysk Fierljepper Boun
No sneon 14-8-21: Fryslân tsjin Hollân yn Vlist
Ienris per jier is it fierljeppen in teamsport. Dit is by de Twakamp, de Friezen tsjin de Hollanners.De 24 bêste Friezen stride dan tsjin de 24 bêste Hollanners. Fan eltse ljepper jildt fan 4...
Lees verder