donderdag 5 augustus 2021

Hoe seist dat no yn it Frysk?

It Nijs
Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Wrâldkampioenskip Frysk damjen mei libbensgrutte damhoutsjes
Libbensgrutte keunststoffene ponys binne de swarte damhoutsjes. De witen binne like grutte skiep. It damboerd is makke fan pallets. It wrâldkampioenskip Frysk damjen docht alles wat grutter as oars....
Lees verder

Spannende finale PC
Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra hawwe woansdei de 168e edysje fan de PC wûn. Op It Sjûkelân yn Frjentsjer wiene sy mei 5-2 6-6 te sterk
Lees verder

Anty-Fryske-klisjees-bingo
Falt it jo ek op dat der yn diskusjes oer de Fryske taal hieltiten deselde anty-Fryske klisjees brûkt wurde? Jo kinne dertsjin yngean of grammitich mei de hannen oerinoar yn
Lees verder

Ids Hellinga oer Hollanners: "Se komme, se skite en se ferdwine"
By de iepening fan de PC liet foarsitter Ids Hellinga der gjin misbegryp oer bestean dat er neat op hie mei de grutskalige huzebouplannen fan De Haach. Foar Hollanners dy't
Lees verder

Fotopriisfraach DE NIJE – Bisten 2
Mear ynformaasje: Tsien bistefoto's | It Nijs
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Genoside yn West-Fryslân? (besprek Nij Frisia)
Binne de Friezen yn West-Fryslân it slachtoffer wurden fan it etnyske suvering? Yn it simmernûmer fan Nij Frisia wol Sytze T. Hiemstra ha fan al. Neist dy term brûkt Hiemstra
Lees verder