vrijdag 6 augustus 2021

Inne Bilker: Wapens del en hannen omheech en út ’e mouwen

It Nijs
Inne Bilker: Wapens del en hannen omheech en út 'e mouwen
By de algemien bekende útspraak "Tiden feroarje" haw ik mysels withoefaak opskodde om dy feroarings skerp op it netflues te krijen en der net al te soargeleas mei om te
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

De Fryske flogger: Strjitpraat by PC yn Frentsjer
Lees verder

Grins Nederlân-Dútslân wer stikje fierder iepen.
De Dútske oerheid beskôget Nederlân net langer as heechrisikogebiet foar koroanabesmettings. Dat wol sizze dat Nederlanners wer frij nei Dútslân ta kinne en dat minsken dy't langer as 24 oeren
Lees verder

Into the Great Wide Open giet net troch
It festival Into the Great Wide Open op Flylân giet yn 2021 op 'e nij net troch. De organisaasje hat nei oerlis mei de boargemaster besletten dat it net ferstannich
Lees verder

Wêrom't de kul by âlde manlju lytser wurdt (en wat dêroan te dwaan is)
Wisten jo dat it manlik geslachtsdiel mei de jierren lytser wurdt? Der is lykwols goed nijs: dêr is wat oan te dwaan! As minsken âlder wurde, krije hja mear krupsjes.
Lees verder

Frânsktalige postrinners besoargje post yn Flaanderen
Hoewol't de wet it ferbiedt, stjoere de Belgyske posterijen Frânsktalige postrinners op paad yn Flaanderen. Der wie koartlyn in staking ûnder postpersoniel yn Flaanderen en der is krapte oan...
Lees verder

Drachtsters oermasterje swalker mei sjitark
De plysje yn Drachten hat tongersdei in swalker oppakt dy't omrûn mei sjitark. It wie echt en der sieten kûgels yn. De man hie der minsken mei bedrige. Guon Drachtsters
Lees verder