zondag 1 augustus 2021

Keatsnijs út Bûtenpost

It Nijs
Keatsnijs út Bûtenpost
Yn Bûtenpost waard Sytse Bokma fan Hylpen mei syn twadde sprong fan 19,11 meter de winner yn de topklasse fan de senioaren by it fierljeppen. De feestwikewedstryd yn Bûtenpost waard
Lees verder

Doocht it wol yn de gemeenterie fan Dantumadiel?
Doocht it wol yn 'e gemeenterie fan Dantumadiel? Op dy fraach moatte de ûndersikers fan it BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) fan 't hjerst in antwurd fine. Hja sille har
Lees verder

Brede autodyk en tunnel by Stonehenge moatte efkes wachtsje
Der komt takom jier noch gjin brede autodyk by de prehistoaryske stienrûnte yn it Ingelske Stonehenge. In plende tunnel moat ek efkes wachtsje. De rjochter hat oardiele dat de plannen
Lees verder

Afûk ferbrekt him mei reklame foar Taalkaravaan
Sjonger Bruno Rummler en sjoernalist Simon Vuyk fytse alle moannen in dei troch Fryslân om muzyk te meitsjen en ferhalen te sammeljen fan minsken dy't hja tsjinkomme. De ferhalen wurde
Lees verder

It Fjirde Wurd: Op snein is de slaaf kening!
Oertinking Op 5 maaie fiere wy de befrijing fan de Dútske besetting. Dy't de oarloch meimakke ha, witte hoe geweldich it is om frij te wêzen. Sa fiere wy elke
Lees verder

Janneke Warringa sjongt Fryske ferskes yn Koarnjum
Janneke Warringa sjongt op 5 septimber Fryske ferskes oer hoop en langstme yn de Nikolaastsjerke fan Koarnjum. De middei hjit tige tapaslik ek Ferlet. De teksten fan 'e sjongster binne
Lees verder

De Fryske flogger: Strjitpraat by reuzerêd Drachten
Lees verder

Alde en de buien
Lees verder