vrijdag 6 augustus 2021

Skotske plysje wol mear Gaelic brûke

It Nijs
Skotske plysje wol mear Gaelic brûke
Yn Fryslân liket sels in dûbeltalige oantsjutting politie / plysje op plysjeweinen fier fuort, mar yn Skotlân nimt de plysje sels de foarstap om te sjen oft it Gaelic mear
Lees verder

Aktiviteiten foar bern by It Fryske Gea
Hawwe jimme thús in lytse aventurier? Of in pakesizzer dy't graach bûtendoar boartet? Wol de muoikesizzer alles witte fan otters of ljept it buorfamke oer alle sleatten hinne? Foar al
Lees verder

Sympoasium oer delgong Fryske feangrûn
It wetterpeil yn de Fryske feangebieten sakket. Dat komt trochdat de feangrûn oksidearret en ynklinkt. De provinsje en it wetterskip Fryslân besykje om dat proses te kearen mei in feangreideprogram.
Lees verder

Skilderije-eksposysje yn Bears
Melda Wibada út Ljouwert – bekend fan it tv-programma Project Rembrandt – ekposearret yn augustus en septimber yn de Mariatsjerke fan Bears har rigen 'Blommen' en 'Rain on me' en
Lees verder

Waarpraatsje: Rein en fris
Fannacht komt út it súdwesten wei bewolking opsetten, mar it sil noch wol drûch bliuwe. De temperatuer sakket oant 13 graden. De wyn is swak oant matich. Freed wurdt in
Lees verder

Taalstriid lôget op yn Kanadeeske provinsje Nij-Brunswyk
De ôfrûne oardel jier hawwe in protte Kanadezen út oare provinsjes harren nei wenjen set yn de eastlike provinsje Nij-Brunswyk. Ta skrik fan guon Ingelsktaligen binne dêr ek ientalich Frânske
Lees verder

It Fryske Gea stelt boek Jeroen Wiersma oer Alde Feanen fergees beskikber
De Alde Feanen is in grut natoergebiet yn 'e midden fan Fryslân. Der is in soad wetter en dat is sûnt 1700 stikje by bytsje ûntstien troch de turfwinning. Dêrfoar
Lees verder

Fryslân populêrste twadde kar foar fakânsjegongers
It wie drok yn Fryslân it ôfrûne jier. Yn 2020 kamen der 928 tûzen Nederlânske toeristen nei Fryslân ta, 250 tûzen mear as in jier earder. Dêrmei wie de groei
Lees verder