woensdag 29 september 2021

ensafh: Englyn Unold Crwca: Poetic Forms

ensafh
Englyn Unold Crwca: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the englyn unold crwca, a Welsh quatrain form. Here's one more englyn form (maybe the last?). The englyn unold...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Sa sâlt ha 'k it nea fretten
"Als het ultieme Waddenwoord is gekozen … zilt! Dat werd zojuist bekendgemaakt door Arno Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân en voorzitter van het bestuur van het Genootschap...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Poep & Patat
Jonges ik kan tovere, ik kan fan broad strònt make!' Su'n flau skoalmeestersgrapke deed ut bij de kyndes altyd goëd. Súkses fersekerd. Mar sinds ik foarege week 3x ut Nij Talint Orkest...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Elk syn eigen gelyk
Begjin augustus dit jier kocht ik yn de nijste kringloopwinkel fan ús doarp (wy ha der no fjouwer, leau ik…) in pear boeken, wêrûnder foar trije euro in pikant yllustrearre ferzje fan Tûzen En Ien...
Lees verder

Hoe alleen was die Remi nou helemaal, denk ik een beetje wrokkig. Hij had nog honden en een aap
Binnen het uur een teleurstelling en een droom die uitkomt. Zo begint de dag in De Rode Loper. De teleurstelling is groot bij een mevrouw die hoopvol de grote stapel met boekjes van Monument van de...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Fan in reager en in rôt
De kommende moannen sil op dizze side alle sneinen in ferhaaltsje publiseard wurde. Foar by de kofje, sis mar. Yn 'e regel moat ik tsien kear sjen om fêst te stellen oft in reager echt is, of sa'n...
Lees verder

Teleks: Rigel fan RIXT
Hjoed is it de 134ste bertedei fan de dichteres Rixt (Grou, 27 septimber 1887). By gelegenheid dêrfan hawwe wy in oprop ûnder ús dielnimmende dichters dien om in gedicht te skriuwen nei oanlieding...
Lees verder

Teleks: FERSpraat [5]
Fan 't wykein wie de fyfde ôflevering fan FERSpraat op RTV NOF te beharkjen. It wie de lêste mei Anneke Hoogland en Bram Zeilman. De kommende moanne hat Streekdichter, Geart Tigchelaar, twa nije...
Lees verder

koltrui
    foar de alfde jirdei freegje ik in koltrui dan sjochst de strimen net fan it tou de sisel klapt om de frêle jongesnekke as er fan de hikke springt yn 't nije hok wat in...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning
Dy útdrukking komt my de lêste wiken gauris yn 't sin as ik op de telefyzje sjoch hoe't it yn it Haachske om en ta giet. Foar wa't de útdrukking net bekend foarkomt: 'Eine as in lús op in tarre...
Lees verder