zondag 12 september 2021

ensafh: Ferkeard ynskat

ensafh
Ferkeard ynskat
Yn it healtsjuster stie ik by de pompoenen ferwoest de 47ste slak troch te knippen. Ik skrok my sawat in ûngelok doe't ynienen freon M njonken my stie. 'Wat dochstû no?' tettere hy yn myn ear. 'Dat...
Lees verder

Henk Wolf: ûnnatuerlik sjoernalistyk Frysk
As ik Frysktalige nijsartikels lês, dan falt my hast alle kearen wer op hoe'n grut nivoferskil oft der tusken it iene stik en it oare bestiet. De ferskillen binne folle grutter as tusken samar twa...
Lees verder

Englyn Lleddfbroest: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the englyn lleddfbroest, a Welsh quatrain form. Here's another englyn form. The englyn lleddfbroest (also...
Lees verder

Teleks: Geart Tigchelaar 'Dy iene fraach / Die ene vraag'
Geart Tigchelaar: Dy iene fraach / Die ene vraag Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke. Dit gedicht is skreaun nei oanlieding...
Lees verder

Teleks: Direkteur Nelleke IJssennagger: 'Lytse Fryske Akademy sit fol ambysje'
De grinzen fan de kennis ferlizze, mear gearwurkje mei oare ynstituten en it eigen ûndersyk better oer it fuotljocht bringe. Dat binne de ambysjes fan Nelleke IJssennagger, de nije direkteur fan de...
Lees verder

Teleks: Fryske Akademy wurket oan nij wurdboek: fan koroana oant tuolleprakkesaasjes
  It besteande hânwurdboek Nederlânsk-Frysk datearret al wer fan 1985 en is sa njonkenlytsen aardich datearre. De Fryske Akademy wurket dêrom mei in team oan in nij wurdboek, mei folle mear...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht Janneke Spoelstra op RIXT
Janneke Spoelstra is de moannedichter fan Septimber 2021 by RIXT. 'Wat in dei!' is har earste moannegedicht. Wat in dei! de middeis wie ik yn 'e Koperen Tún by de oanbieding fan De wrâld...
Lees verder

The hill we climb: Waarom niet dichter bij de tekst blijven?
Voor Zaïre Kriegers vertaling The hill we climb gedrukt raakte, is ze gewikt, gewogen, en nog meer gewikt en gewogen. Nu ze er ligt, is de hamvraag: is het een geslaagde vertaling? Je zou het maar...
Lees verder