woensdag 22 september 2021

ensafh: Leafde is loslitte

ensafh
Leafde is loslitte
It ferhaal Leafde is loslitte fan Berber Spliethoff is de winner fan de ferhalewedstryd 2021, dy't BoekfeestBoek útskreaun hat.   Leafde is loslitte Baukje stapt mei in pear grutte...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Alleen naar Edens
Ut had alles te maken met un beperkte blik. Wat kwamen Sneker jonkjes nou búten de stadsgrênzen, alles was ommers in Sneek te finen? Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Which library matches your personality? [Quiz]
Which library matches your personality? Are you an old soul like the al- Qarawlyyin library? Compassionate like the Beitou Public Library? Quirky like the Culture Perth & Kinross Mobile Library?...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Boppe har teewetter
Tee is hiel ferkeard guod, kaam ik okkerdeis efter … Ik kaam dy jûns om in oere as twa thús. Myn sydsulver hie by myn ôfwêzigens ta de tee sitten en wie poerrazend. My mankearde neat, want ik hie...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Mei koroana nei de ein
As ik it nijs goed begryp, sil ik wat de koroanamaatregels oanbelanget wer omstean leare moatte. De koroana makke dat we ús oan in ferskaat oan maatregels hâlde moasten. De wichtichste koene we alle...
Lees verder

Teleks: De Sutelaksjes binne wer los: it Fryske boek hûs oan hûs!
Keatsferiening De Helfrichs yn Kimswert en streekharmony Concordia yn Balk hienen de primeur. Dêr gienen de earste twa fan in rige fan sân Sutelaksjes yn septimber en oktober fan start....
Lees verder

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (11)
Een nieuwe serie die wekelijks een antwoord probeert te geven op de vraag Wat Maakt Een Gedicht Goed? Kun je zo'n vraag wel beantwoorden? De medewerkers van Meander zijn achtereenvolgens serieus,...
Lees verder