woensdag 8 september 2021

ensafh: Teleks: Sutelaksjes yn ’e hjerst

ensafh
Teleks: Sutelaksjes yn 'e hjerst
De kroaden mei Fryske boeken komme wer op 'e streek! Op 17 septimber yn Kimswert, 20 septimber yn Balk, 25 septimber yn Terwispel , 7 oktober yn Jorwert, 8 oktober op De Rottefalle, 16 oktober yn...
Lees verder

Signalementen september
Op de blog van Terras verschijnen maandelijks signalementen van boeken uit binnen- en buitenland die volgens de redactie onderbelicht zijn gebleven of meer aandacht verdienen. Lês fierder by...
Lees verder

Het gevaar van de 'erkende talen'
Ik zat er naast, bijna vijftien jaar geleden, in dit zelfde tijdschrift. Ik besprak de zorgen die de onderzoekers Koen Jaspaert en Sjaak Kroon hadden geuit over de erkenning van streektalen als het...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Alles is Liefde mar rúm jum eigen ròtsoai op!
aandachmòrren, de laatste maandachmòrren fan augustus 2021. Tegare met oans personal trener Martin, draaf ik met twee fan myn loopmaatjes, Eva & Ireen, richting Groëne Dyk. Flakbij de Groëne Dyk...
Lees verder

Teleks: Muzykpodcasts fan Beart Oosterhaven en Willem de Vries allegear online
De 10 podcasts oer (pop)muzyk yn en út Fryslân dy't ensafh-muzykredakteur Beart Oosterhaven en Willem de Vries fan Omrop Fryslân yn 'e moannen juny, july en augustus 2021 op tiisdeitejûnen yn it...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Hoe manage jo de bus?
Fan guon nijsberjochten witte jo net sa goed oft jo se no hilarysk of tryst fine moatte. Hjoed sa'n berjocht yn it Friesch Dagblad. Us lokale wethâlder fynt dat der in 'feilich paad' komme moat fan...
Lees verder

Teleks: Oftraap fan Skriuwersfakskoalle: drompel ta Frysk skriuwen moat omleech
In nije kursus fan de Skriuwersfakskoalle yn Ljouwert moat in ympuls jaan oan de Fryske literatuer. Mei de kursus leare Fryske skriuwers om harren eigen styl te ûntwikkeljen. It inisjatyf is in...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Werom nei de midsiuwen
It is ferskuorrend om te witten wat der yn de wrâld omgiet. Ik tink dan oan natuerrampen, oan pandemyen en oan oarloggen. De lêste wiken stiet de ferlerne oarloch yn Afganistan sintraal. Alles wat...
Lees verder

Blog Abe de Vries: In mistaast, of 'The Hill We Fall Off'
Hjoed yn in primeur fan it Friesch Dagblad is te lêzen dat deputearre Sietske Poepjes fan Kultuer akkoart gien is mei it etnysk sensurearjen, troch in saneamde 'sensitivity reader', fan in oersetting...
Lees verder

Kollum Jan de Groot: Mimmetaal
Fleden week woensdeg waar Hessel Jansen op 'e tillevizy bij Omrop Fryslân. Niet elkeneen sil wete wie't Hessel Jansen is en dat is ok niet soa núvver, want 't is ok gyn BF-er. En BF...
Lees verder

Oargelimprovisaasje fan Berend Folkertsma
Nei oanlieding fan de rige oer komponist Berend Folkertsma (1945-2009) waard de redaksje in unike opname fan in oargelspyljende Folkertsma tastjoerd. De opname datearret út 2004, en is makke yn de...
Lees verder

Teleks: De Friese vertaling van het gedicht 'The Hill We Climb' van Amanda Gorman komt niet zonder strubbelingen tot stand
Alleen een persoon van 'zwarte, inheemse of gekleurde afkomst' mocht het gedicht 'The Hill We Climb' van Amanda Gorman vertalen. Valt de Friese vertaler Friduwih Riemersma daaronder? 'Ik ha besocht...
Lees verder

Teleks: Trije ton ekstra foar programmearring kulturele aktiviteiten
Kulturele ynstellings yn de provinsje Fryslân lykas poppoadia, teäters, musea, film- en doarpshuzen kinne aanst ekstra stipe oanfreegje yn de programmearring. Ut de regeling, 'Programmeringsimpuls...
Lees verder