woensdag 29 september 2021

FNP stelt fragen swimwetter De Leijen-Burgumermar

FNP
FNP stelt fragen swimwetter De Leijen-Burgumermar
It offisjele swimplak by Eastermar stiet noch hieltyd mei in oranje warskôging op de swimwetterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Fan`t simmer stie it sels lange tiid op read fanwege de minne wetterkwaliteit. Der is hieltyd wer sprake fan blau-alch en oare skealike baktearjes yn it wetter. De FNP stelt skriftlike fragen yn it Wetterskip nei de oarsaken.
Lees verder

Fryske tolken yn de rjochtbank
Op oanstean fan de FNP stelle ChristenUnie en D66 fragen yn de Twadde Keamer oer de kwestje mei de Fryske tolken by de rjochtbank.
Lees verder

FNP: Stopljocht op de Westhoek `waansin'
Is it de minsken yn'e plasse slein? Dat is de earste reaksje fan de FNP Steatefraksje op it nijs dat de Fûgelbeskerming in stopljocht pleatse wol op it Waad by de Westhoek. Hjirmei soe de grutte tastream fan besikers wat regulearre wurde moatte. De fraksje stelt skriftlike fragen oer de kwestje oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten.
Lees verder