donderdag 2 september 2021

Frysk Leppers Boun: FK Fierljeppen Festival

Frysk Fierljepper Boun
FK Fierljeppen Festival
It hat lang stil west, mar de fergunning is rûn! It FK op 4 septimber giet troch as in Corona-check festival mei maks 750 besikers en in ljeppersfeest. Der binne foodtrucks en de band Jokers Wild sil...
Lees verder