dinsdag 28 september 2021

Fryske Rie: Jierrekken en jierferslach 2020

Jierrekken en jierferslach 2020
De jierrekken en it jierferslach fan de Fryske Rie fan 2020 steane hjir: Jierrekken 2020 Fryske Rie – fêststeld Jierferslach Fryske Rie 2020
Lees verder

FryslânDOK: Spoarsykje nei de Lelyline
Op 3 en 4 july gie de Omrop Fryslân FryslânDOK Spoarsykje, dy't ek fia NPO2 útstjoerd is, oer de helberens en de winsklikens fan de rappe spoarline tusken it noarden en de Rânestêd. In nijsgjirrige útstjoering, û.o. oer de Friesenbrücke. … Continue reading
Lees verder