maandag 6 september 2021

Opiny: Bou op it plak dêr’t wy wenje wolle

FNP
Opiny: Bou op it plak dêr't wy wenje wolle
It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84% fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gjin inkelde wente mear te krijen.
Lees verder

Provinsjale fraksjes wolle ôfbou gebrûk pestisiden (bywurke)
De provinsjale fraksjes fan GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS wolle dat it brûken fan gemyske middels tsjin ynsekten, bisten, skimmels en net-winske planten yn Fryslân ôfboud wurdt. Dêrom tsjinje se in foarstel yn by Provinsjale Steaten.
Lees verder

Partijen yn de Steaten lilk oer fergunning foar gaswinning ûnder de Waadsee
Seis partijen yn de Steaten fan Fryslân (GrienLinks, FNP, PvdA, D66, SP, PvdD) binne lilk dat de minister in fergunning jûn hat foar it winnen fan gas ûnder de Waadsee by Ternaard. Dêrom stelle se fragen it it Fryske kolleezje fan Deputearre Steaten.
Lees verder