woensdag 13 oktober 2021

ensafh: Aginda 14-10-21 o/m 18-11-21: Underweis mei Hilda Talsma en Emiel Stoffers

ensafh
Aginda 14-10-21 o/m 18-11-21: Underweis mei Hilda Talsma en Emiel Stoffers
Emiel Stoffers en Hilda Talsma hawwe in protte oerienkomsten yn har wurk. Dêr't Emiel sjongt oer werkenbere sitewaasjes dy't Friezen belibje op it wurk of yn it deistige libben, skriuwt Hilda oer...
Lees verder

Aginda 31-10-21 o/m 14-11-21: De grize oer de grouwe mei Sjoerd Bottema en Jaap Louwes
Sjoerd Bottema fertelt oer en út syn spûkeboek De grize oer de grouwe: tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Jaap Louwes...
Lees verder

Ferhaal Koos Tiemersma: Fan fleane en flechtsje
Fan fleane en flechtsje Ynienen stean ik each yn each mei in din fan ûnbestimde leeftiid. Krûm stiet er tusken wat bjirken en oar strewelleguod. Oan de sigesaagjende stam en de wrotwoartels te sjen...
Lees verder

Lêste simmerdei
Wy ornearren dat wy de simmer hjoed wol útkonfoaie koene. No ja simmer…, mear wat in sneue parody op wat wy wend wiene de lêste jierren. Mar neffens de berjochten soe it noch even wêze dit...
Lees verder

Teleks: Presintaasje nije roman 'Hertsear' fan Jikke Olivier
Mids famylje en freonen krige skriuwster Jikke Olivier fan Kollum sneontemiddei 9 oktober 2021 it earste eksimplaar fan har nije roman Hertsear út hannen fan Martsje de Jong fan útjouwerij KFFB. It...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: E-bike
Niks su feranderlek as un mins, òf om ut wat anders te sêgen ik ontkom der nyt an om dy feranderings moai te ferpakken as 'voortschrijdend inzicht'. In dit eksplisite gefal gaat ut over...
Lees verder

Hoe het Friese werkwoord verandert
Alles wat in Fryslân gebeurt, komt in de rest van Nederland vijftig jaar later. Dat geldt in ieder geval op taalgebied: het intensieve contact met een verwante taal dat het Nederlands ondergaat met...
Lees verder

"V" and "F" Sounds Were Birthed in the Neolithic Overbite Revolution
At the dawn of the Neolithic revolution , which occurred around 10,000 years ago, humans began eating less raw wild foods and more processed meals. A study published in Science shows how this...
Lees verder

Teleks: Fryske media begjinne gearwurking: opliedingstrajekt foar sjoernalisten
De Ljouwerter Krante, it Frysk Deiblêd en Omrop Fryslân begjinne in gearwurking om sjoernalisten op te lieden yn de Fryske taal en kultuer. Se begjinne mei in traineeprogramma foar jonge...
Lees verder