vrijdag 1 oktober 2021

ensafh: Aginda 27-11-21: Fedde Schurerlêzing 2021 “Kneppelfreed 70 jier”

ensafh
Aginda 27-11-21: Fedde Schurerlêzing 2021 "Kneppelfreed 70 jier"
Saterdei 27 novimber, De Koperen Tuin te Ljouwert, 14.30 – 17.00 oere. De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging en wurdt jierliks organisearre op in...
Lees verder

Teleks: Skriuw dy yn foar de Skriuwersfakskoalle
Skriuwe yn it Frysk: de ien publisearret al jierren, de oar siket noch om de krekte wurden. Beiden binne wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature,...
Lees verder

Teleks: Gysbert Japicxpriis 2021 foar Eeltsje Hettinga
De Gysbert Japicxpriis wurdt dit jier takend oan dichter Eeltsje Hettinga foar de gedichten dy't er skreau as 'Dichter fan Fryslân'. De priis wurdt op 6 novimber útrikt, as ôfsluter fan in wike mei...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Merkgedicht
Juster stie ik wer op 'e merk. It wie wakker min waar, mar minsken binne der altiten wol en sadwaande krij ik altiten wol reaksjes. Opfallend wie dat in soad minsken tochten dat it Frysk wie, wylst...
Lees verder