woensdag 20 oktober 2021

ensafh: Hiraeth: my encounter with linguistic loneliness

ensafh
Hiraeth: my encounter with linguistic loneliness
Lucy Hill grapples with her fear of losing touch with her native language and what this means for her Welsh identity Lês en sjoch fierder by Varsity… Lês fierder
Lees verder

Etymologica: Gapende wonden en een mysterieuze link naar het Fries
Waar het Nederlandse woord jaap 'diepe snee, diepe wond' vandaan komt is niet helemaal duidelijk. In het EWN (Philippa e.a. 2009) worden zowel een afleiding van de persoonsnaam jakob > jaap als...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: 'Verstaat u mij?'
Verstaat u mij?" freget de grutte, rizige man neist my. Yn it âlderein hûs weard ik wenje hawwe wy sa no en dan in foarlês middei. Dy wurdt dan fersoarge troch de ynwenners sels, de gearkomsten...
Lees verder

Aginda 01-11-21 o/m 06-11-21: Aktiviteiten Gysbert Japicxpriis 2021
De Gysbert Japicxpriis 2021 is takend oan dichter Eeltsje Hettinga foar de gedichten dy't er skreau as 'Dichter fan Fryslân' 2017-2019. Neffens de advyskommisje kinne dy gedichten rekkene wurde...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Rauwe taal & Regenbooch
Ut Snekers is un straattaal, je kanne der noait echt ferstòpperstje in speule en ut kan soms rau overkomme. Teminsten dat hew ik mij self mar wies maakt. Nou mut ik ok sêge dat wij as kyndes in de...
Lees verder

Teleks: FERSpraat 6
FERSpraat is in miny-podcast fan Geart Tigchelaar (Streekdichter fan Noardeast-Fryslân) dy't mei syn twa gasten, Annet Lageveen en Bert de Vries, alle kearen elk in gedicht foarlêze en koart...
Lees verder

Oade oan oersetters: "De mensen met de grootste liefde voor de literatuur"
We kinne noch hiel wat leare fan oersetters. Oersetters binne krekt, freegje alles nei en nimme de tiid. Jûn steane se yn de skynwerpers by de gearkomste Vertalersgeluk yn de Westertsjerke yn...
Lees verder

Aginda 19-11-21: Taalkundedei 2021
Taalkundedei 2021 It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier de 11e Dei fan de Fryske Taalkunde, as ûnderdiel fan de 'Myn Taal'-fiering om Kneppelfreed hinne. De 11e Dei...
Lees verder

frij spul
      frij spul I de wyn hat frij spul seist it is net de wyn mar de geast dy't frij waret rattelet nachts oan skoattels kriget nearne útfanhûzersplak al stiet er by elke...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Stjerre
"Hja is noch hieltyd by my. Dat hat se my ek tasein, doe't se al slim siik wie — dat se altyd by my bliuwt. Ik besjuch it sa, Jaap … As wy no nei de stjerrehimel sjugge, sa komme net allinnich de...
Lees verder

Teleks: Oersetting De bruorren Liuwehert op prestizjeuze list
  De oersetting De bruorren Liuwehert, dy't Rymke Zijlstra fan Oentsjerk makke hat fan it boek fan Astrid Lindgren, krijt in plak op in ynternasjonale list mei berneboeken fan hege...
Lees verder