zondag 17 oktober 2021

ensafh: Kollum Joana Duarte: De frisistyk (I)

ensafh
Kollum Joana Duarte: De frisistyk (I)
In skoftsje lyn wie ik yn Amsterdam om dêr kolleezje te jaan. In kollega fan de UvA fertelde my dat har fakulteit in nije heechlearaar Dútsk beneame woe en dat der tusken de kandidaten ek in...
Lees verder

Glanz und Elend der teutschen Dicht-Kunst
Die Weltliteratur und so auch die deutsche sind voll von Schmähgedichten – auf Rivalen, Feinde, Schulen oder gleich ganze Epochen. Man muss es nicht immer aussprechen, man LOBT damit zugleich die...
Lees verder

Grutte earen
'Wêrom kin hy no noait ris nei my lústerje!' Gûlend jout Marchje har op 'e bank del. Wêrom is har freon sa no en dan sa 'n ferskriklike hurk! Se aait har kat Boris dy 't oprôle yn 'e hoeke fan de...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: byld
    Wjuklam It byld dat hingjen bliuwt: it wankele moarmerwyt mei splinters fan noed yn spoeksjogge eagen. Dat bange byld, dat as in Venus fan Milo gjin kant noch wâl mear op kin...
Lees verder