zondag 10 oktober 2021

ensafh: Teleks: Lida Dykstra bliuwt berneboeke-ambassadeur

ensafh
Teleks: Lida Dykstra bliuwt berneboeke-ambassadeur
Berneboekeskriuwster Lida Dykstra bliuwt in jier langer berneboeke-ambassadeur yn Fryslân. De organisaasje Boeken fan Fryslân hat dêrta beslette, omdat der yn it ôfrûne koroanajier op it mêd fan...
Lees verder

Leestekens: onaanzienlijk en ondergewaardeerd
Vandaag verschijnt Wat gebeurt er in het Nederlands?! Over taal, frequentie en variatie. Daarom een voorpublicatie over leestekens van Nicoline van der Sijs. Taalkundigen bestuderen taalverandering...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Herberch Frisia
In herberch, ít plak foar de wurge reizger om wat te iten, mei muzyk en drank, om dernei yn in waarm bêd te bekommen fan de reis. Dat byld wurdt no ynset as namme fan in nij literêr festival dat yn...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: Bareld de Vries
Ik tink oan Bareld de Vries. Us bysûndere direkteur fan de Hjerre Gjerritsskoalle yn Grou is wei. Hy siet altyd fol fiten en grappen. Ik begûn dêr yn itselde jier as Geartsje de Jong, hy neamde ús...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: lânskip
    By in ûnbeskaat lânskip It is gjin maitiid of simmer dat him mei gloede fan De Schiffart yn de ferve beskreaun litten hat, likemin hjerst of in kâlde winter, Lês fierder by Wobbe...
Lees verder

Wat doen we met de regionale talen?
De lage landen organiseerde op 7 oktober 2021 een lunchgesprek over regionale talen. Dat gebeurde tijdens de Week van het Nederlands. België heeft het Europees Handvest voor regionale talen of talen...
Lees verder

Teleks: Geen bikini's en dino's: honderdduizenden kinderen lezen gecensureerde lesboeken
Honderdduizenden basisschoolleerlingen van met name reformatorische scholen lezen gecensureerde lesboeken, blijkt uit onderzoek van NRC. Thema's die gevoelig liggen, zoals kermis, carnaval,...
Lees verder