vrijdag 22 oktober 2021

ensafh: Teleks: Twa Fryske foardrachten foar de IBBY Honour List 2022

ensafh
Teleks: Twa Fryske foardrachten foar de IBBY Honour List 2022
De boeken Silke & Miss Dee (útjouwerij Afûk 2020) skreaun troch Baukje Wytsma fan Reduzum en De bruorren Liuwehert (Utjouwerij Regaad 2019) fan Astrid Lindgren, oerset troch Rymke Zijlstra fan...
Lees verder

Teleks: Rôze blomlêzing 'Do draachst de leafde oan' presintearre
Op Rôze Sneon (16 oktober) is de blomlêzing 'Do draachst de leafde oan' by Tresoar presintearre. De twatalige bondel mei tal fan poëzy- en proazafragminten mei LHBTY+-tematyk waard...
Lees verder

Tsjisse Hettema ta oantinken
      DAT DIT DAN KIN Dit leaf beding dat is der no net mear dêr kin gjin Bitgumer tsjinoan regeare at ik dan net onwennich wie o leave Heare dan binne Jo it wol – wy...
Lees verder

Aginda 05-11-21 en 07-11-21: Fryske en Deenske dichters presintearje blomlêzing yn Ljouwert en Harns
Fryske en Deenske dichters presintearje blomlêzing yn Ljouwert en Harns Fan 't simmer hawwe de Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar yn Aarhus west op...
Lees verder