zondag 3 oktober 2021

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1)

It Nijs
'Fûnemintboek' Menno Simons (1)
Menno Simons syn Foaropwurd mei in taljochting foarôf troch Eric Hoekstra Opdracht en Bibelsitaten, Ynhâld en Foaropwurd 1 De ferfolging en de opdracht oan de oerheid It boek is yn
Lees verder

Thúshûs Stap foar Stap behellet sertifikaat 'Boartsjendewei in taal derby'
Op woansdei 29 septimber wie it feest by Thúshûs Stap foar Stap op 'e Jouwer. Sûnt oktober 2018 wurket de lokaasje mei in belied dat derop rjochte is om de
Lees verder

Liet presintearret ynternasjonaal fideogala
Tsien minderheidstalen op it toaniel Tsien artysten, tsien talen en tsien lieten. Dat is yn it koart de show fan Liet Ynternasjonaal 2020+1. Omrop Fryslân stjoert it evenemint út op
Lees verder

Alde oer it smoken
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Terp fan de Takomst
Fan It Fryske Gea Doe't de ynwenners fan Blije yn 2011 harren doarpsfyzje formulearren, kaam dêr yn te stean dat se wer wenje, libje en wurkje woene mei it gesicht
Lees verder

Mear tiid foar Natura 2000-plannen
Natura 2000 is in netwurk fan unike, beskerme natuer yn Europa. Yn Fryslân lizze tweintich Natura 2000-gebieten. In stikmannich dêrfan lizze foar in part ek yn in oare provinsje. Foar
Lees verder

Flaaksmuseum
Ald ambacht Yn Ie, in skildereftich terpdoarp yn de noardeasthoeke fan ús provinsje, stiet it saneamde Braakhok. In lyts museum, tichteby it sintrum oan de Foeke Sjoerdsstrjitte 9...
Lees verder

Resept foar Fryske krûdkoeke
Fryske krûdkoeke is in koeke dy't by de kofje iten wurdt. Der binne in soad farianten fan krûdkoeke; de Fryske krûdkoeke is in lokale fariant. Alle bakkers hawwe lykwols harren
Lees verder