zaterdag 30 oktober 2021

Soargen oer takomst Ried fan de Fryske Beweging

It Nijs
Soargen oer takomst Ried fan de Fryske Beweging
Ferslach Hoeveel toekomst heeft de Ried fan de Fryske Beweging nog? Dat is de kop boppe in artikeltsje yn de Ljouwerter krante hjoed nei oanlieding fan de jiergearkomste fan de
Lees verder

Waarpraatsje: Skier en wiet wykein
DE JOUWER – Nei twa hiel moaie hjerstdagen krije we in skier wykein mei op sneon en snein rein. Yn 'e nacht fan freed op sneon binne der earst noch
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Bouwe de Boer: Guarda as Kulturele Haadstêd yn 2027?
Kollum No't ús reis fan sechtjin wike troch Portugal efter ús leit is Fryslân wer ús plakje wurden. De L6este trije wike hawwe we trochbringe mocht by Frank en Janneke
Lees verder

Ried praat mei deputearre Poepjes oer posysje Frysk
Freed 28 oktober hiene foarsitter Pier Bergsma, ponghâlder Arjen Dijkstra en skriuwer Nynke Beetstra fan de Ried fan de Fryske Beweging op it Provinsjehûs in petear mei deputearre Sietske Poepjes
Lees verder

Undersyk LC: 70 jier nei Kneppelfreed
Kneppelfreed, no santich jier lyn, soarge foar in grutte feroaring yn 'e omgong mei de Fryske taal. De Ljouwerter Krante lit ûndersykje hoe't de hâlding foar it Frysk oer no
Lees verder

Klimaattrein op wei gien fan Amsterdam nei Glasgow
Om 8.47 oere is fan Amsterdam Sintraal de klimaattrein op wei gien nei de klimaattop yn Glasgow. De trein, dy't hielendal útferkoch tis, rydt fia Rotterdam en Brussel earst nei
Lees verder

Sibe de Sebra (gedicht)
Sibe de Sebra Yn streken, wyt en swart, dat is hoe't Sibe wêze moat. Mar Sibe wol dat net mear, rûntsjes wol er, dat jout in oare sfear. Swart mei
Lees verder