vrijdag 26 november 2021

ensafh: Besprek ‘Hertsear’fan Jikke Olivier

ensafh
Besprek 'Hertsear'fan Jikke Olivier
Twa fatale ferkearsûngelokken Yn oktober 2021 hat de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB) in nije roman útjûn fan Jikke Olivier. Op it omslach fan dit boek stiet in tekening fan Rieke Verbeek,...
Lees verder

Het dodenboek van Qenna
Sinds 1835 bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden het oud-Egyptische 'dodenboek van Qenna'. Met een lengte van 17,2 meter, verdeeld over 38 individueel ingelijste vellen, is het de langste...
Lees verder

Eben-Haëzer
In bytsje dwyl yn 'e holle sit ik op 'e fyts. Ik bin op wei nei de teststrjitte yn wer in oare strjitte, in lokaasje dêr't eartiids in boumerk yn siet. Mûlekapke foar, kom ik de grutte romte...
Lees verder

Aginda 10-12-21: It Literêr Sirkwy yn Burdaard 'De loft is blau fan dagen'
Frysk Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân Geart Tigchelaar organisearje mei-inoar in poëtyske jûn yn de rige It Literêr Sirkwy. Dat sil heve yn it multyfunksjoneel sintrum...
Lees verder

Teleks: De universitêre stúdzje Frysk yn Grins stiet faai
Op 3 desimber 1951, fuort nei Kneppelfreed, waard it earste doktoraaleksamen Frysk ôflein oan de Ryksuniversiteit Grins. No dus ek krekt santich jier lyn. Troch Kneppelfreed krige dat feit doe in...
Lees verder