zondag 14 november 2021

ensafh: Blog Sigrid Kingma: Sjuerysport

ensafh
Blog Sigrid Kingma: Sjuerysport
Ha wy earlik wûn doe't wy mei ús troltekst oan Sjong meidienen? Feitlik wie it ien grutte grap. Likegoed mocht it resultaat der wêze, mar wie it echt de bêste tekst? It bliuwt in sjuerysport. Dêr...
Lees verder

Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Hillige gesellichheid
Troostrijke heiligenbeelden gewild in coronatijd' kopte de Ljouwerter Krante ôfrûne tiisdei op de foarside fan it katern Fryslân. Yn it paginagrutte artikel fertelt in samler, op de...
Lees verder

Argos' sinnen
      Argos' sinnen Ien nacht sliep In lange reis Oeral west Alle fersen Fan juster Kamen as Famylje op besite Wekker werken Ik wurden wer Like nij as frjemd In dei...
Lees verder

Teleks: Sigrid Kingma nije 'Dichter fan Fryslân'
  Sigrid Kingma is beneamd ta de nije 'Dichter fan Fryslân'. Sy is dêrmei de tredde Dichter fan Fryslân. Kingma krijt de titel foar de kommende twa jier. Sigrid Kingma –...
Lees verder

Henk Wolf: De best beschermde minderheidstaal van Nederland is niet het Fries
Hoewel er geen officieel beleid voor bestaat, voeren sommige Nederlandse bestuursorganen een beleid ten gunste van het Engels waar het beleid voor talen met een officieel beschermde status zwak bij...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Dichter fan Fryslân
It is bekend! Gelokkich, want ik fûn it dreech genôch om it stil te hâlden. De foargeande twa blogs wienen hooplik net te trochsichtich bedoeld as ôflieding. Foar de wissigens ha ik it ûnderwerp fan...
Lees verder

Teleks: Fiiftalich wurdboek lit ferskil tusken Fryske streektalen sjen
Frjentsjertersk, Biltsk, Ljouwertersk; wat is it ferskil tusken al dy talen no eins? It Frjentsjerter Genoatskap hat in wurdboek yn leafst fiif talen gearstald. It Franeker Woardeboek is skreaun...
Lees verder