woensdag 24 november 2021

ensafh: Oersetting Ingeborg Bachmann: Bohemen leit oan see

ensafh
Oersetting Ingeborg Bachmann: Bohemen leit oan see
Bohemen leit oan see Bin' hjirre huzen grien, ik gean in hûs noch yn. Bin' hjir de brêgen geef, ik rin op goede grûn. Wurdt leafdes lêst nea leanne, ik mis hjir graach it lean. Bin ik it net, dan...
Lees verder

Ferhaal Koos Tiemersma: Túnpaad
Ik wist it al hiel lang, mar as it dan werklik safier is, docht it dochs in bytsje sear: it túnpaad is ynienen te koart. En dat wylst it sa'n moai, troch fakminsken oanlein paad is, mei stientsjes yn...
Lees verder

Nei it boek
No't myn boek ôf is, wachtsje ik. Sa'n boek is eins nea klear, hear. Mar ik kin der no neat mear oan feroarje, dat hat de drukker sein, dat it is wol definityf. Ik kin neat mear dwaan, ik...
Lees verder

Poëzij inger wets: broek
broek stel no ris ik skriuw in gedicht datst daliks begripe kinst soe ik dêrmei de opfolger fan sigrid kingma wurde kinne oer twa jier om yn alle gefallen in bytsje op in dichter te...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Idoalen & ikoanen
"Oulopen weekend nyt, mar ut weekend dêrfoar, de weken fliëge werklek foarbij, was un maat en kollega fan mij helemaal blij. En ik hou fan blije minsen. Wat was der an'e haan? Fotograaf...
Lees verder

Weromsjen: presintaasje fan Kneppelfreed 2021
Mei in soad publyk, sawol yn de steateseal as online, wie op freed 12 novimber de feestlike presintaasje fan Kneppelfreed 2021 mei Peter Boomsma, Piter Wilkens, Pier21 en de gastskriuwers,...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Trije 'dinkjes'
Us MP sûnder misje tinkt dat er de oarloch winne sil troch allerhanne hieltyd idioatere wurden te brûken: geschokt, idioten, tuig, en al sa mear. Ik kin him sa wol fertelle dat dat hielendal neat...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Oprjochte skamte
Ik bin yn de war. Der komt safolle op my ôf, myn harsens kin it hast net mear byinoar feie. Min is oeral opstannich en moat him uterje. Alles moat yn gruzeleminten; bushokjes, etalages, oare...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Mear bosken as fazen
Us hûs stiet fol blommen, it liket wol maitiid. Tank foar alle moaie boskjes! Buorfrou hat har fazen al beskikber steld, sa kinne we de ynstream oan. Wat ynstream oanbelanget sit der wat yn it fet...
Lees verder