woensdag 17 november 2021

ensafh: Teleks: Fryske sinteklaasgedichtewedstriid

ensafh
Teleks: Fryske sinteklaasgedichtewedstriid
De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is de lansearring fan it nije online taalportaal...
Lees verder

Ferhaal Koos Tiemersma: Lekker ite
Lekker ite Nim no in rôffûgel. Of freonliker sein: in stjitfûgel. En om it bestean fan dizze soarte noch fierder te rjochtfeardigjen, moatte jo witte dat in hauk it allinne mar foarsjoen hat op...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Rock'n Rollers & Rollatormeiske
Foarege week dinsdachavend foëlde Poptempel Het Bolwerk in Sneek un bitsje as un warm augustus -swembad an, allienech Badmeester Nauta ontbrak nòch. Un andere Nauta, was wel anwezech: Sjouk, Sjouke...
Lees verder

Drek Kwientsies
Buorfrou A. kaam wat boeken bringe foar myn 'Lytsebyb' bûten. 'Wolst ek tydskriften ha?' frege se. 'No nee, juh,' fûn ik, 'want wat wolst der dan wól of wat wolst der dan nét yn ha? En ik wol der...
Lees verder

Teleks: Hjoed ekstra Frysktalige Ljouwerter Krante
Wy neame lykas alle Friezen it grutste provinsjale deiblêd meastal de Ljouwerter Krante. Hjoed stie dat der ek sa op, alteast op in grutte bylage. Njonken it Nederlânsktalige blêd krigen de abonnees...
Lees verder

Oades oan eardere Gysbertwinners op RIXT
Op 5-11-2021 waard in literêre jûn organisearre yn it ramt fan de Gysbert Japikspriis foar Eeltsje Hettinga. Yn de Westertsjerke te Ljouwert liezen in stikmannich dichters in oade foar oan eardere...
Lees verder