maandag 1 november 2021

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

FNP
FNP komt mei oanfalsplan wenjen!
Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem
Lees verder

EFA unanym efter FNP-moasje oer wenjen
De FNP hat hjoed unanym stipe krigen foar syn moasje oer it wenjen by it EFA-kongres yn Brussel. Mei de moasje wol de partij mear romte meitsje foar maatregelen op it mêd fan wenjen en oproppe om de beskikbere Europeeske programma's te brûken om te ynvestearjen yn wentebou en it ferbetterjen fan wenningen.
Lees verder

Opiny: De Fryske taal as tongerlieder? (bywurke)
Ofrûne tiisdei (26-10-2021) gong it yn de Twadde Keamer oer de `tolkenkwestje'. De tolken dy't o sa wichtich binne foar fertochten om dy yn de rjochtseal yn dyn eigen taal, de taal fan it hert te ferdigenje te kinnen, wurde al jierren stelselmjittich te min betelle. De tolken ûnder lieding fan de Wurdumer tolk Fedde Dijkstra kamen yn aksje en leinen it wurk del. Steateleden tôgen nei De Haach, guon Twadde Keamerfraksjes (CDA, CU, D66, VVD en SP) stelden fragen en de Belgyske tolken ferklearen harren solidêr mei de Nederlânske kollega's en wegeren as ynfaller op te draven.
Lees verder