donderdag 4 november 2021

Roosje Hylpen hofleveransier

It Nijs
Roosje Hylpen hofleveransier
It bedriuw Roosje yn Hylpen is sûnt ferline wike sneon offisjeel hofleveransier. Op 30 oktober rikte kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok dat predikaat oan de eigener Titus Stallmann
Lees verder

Waarpraatsje: Rêstich mar skier
DE JOUWER – Nei in skiere en suterige tiisdei feroaret der dizze wike net folle. It bliuwt rêstich hjerstwaar, mar wy sille de sinne net in soad sjen. Yn 'e
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Boek oer Amerikaanske pleatsen yn Fryslân
Ferline wike is by útjouwerij Noordboek it boek Amerikaanse boerderijen in Fryslân ferskynd. De measte minsken tinke by Fryske pleatsen oan de trije tradisjonele modellen: de kop-hals-romp-, de...
Lees verder

Sûnensrie: gjin medyske needsaak foar ekstra prip 60-minners
Der is noch gjin medyske needsaak om minsken ûnder de sechtich jier in ekstra prip tsjin koroana te jaan, seit Bart-Jan Kullberg, foarsitter fan de Sûnensrie yn Nieuwsuur. Op it
Lees verder

Waarpraatsje: Rêstich, mar skier
DE JOUWER – It bleau woansdei yn Fryslân it grutste part fan 'e dei dizenich en tongersdei feroaret der net in soad. Yn 'e nacht nei tongersdei ta kin it
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

FryslânDOK: Bûter, brea en swarte bledsiden
By de santichjierrige betinking fan 'Kneppelfreed' presintearret FryslânDOK yn novimber fjouwer dokumintêres oer Fryske skiednis, taal en identiteit. De earste is 'Bûter, brea en...
Lees verder