zondag 19 december 2021

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Brievebus

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Brievebus
Silst mar yn de drokke wiken foar de krystdagen, dêr'tst ekstra hurd yn wurkest om noch in tal wichtige, nee, sels essinsjele saken foar de ein fan it jier klear te krijen, in krystkaart...
Lees verder

Oprop foar de Skriuwersarke
Oprop foar de Skriuwersarke Takom jier sil de arke dy't earder taheard hat oan skriuwer Rink van der Velde (1932-2001) wer beskikber wêze foar in skriuwer of dichter dy't yn alle rêst dwaande wêze...
Lees verder

Teleks: Fryske mbû's sette skouders ûnder it Frysk
De Fryske mbû-ynstellingen Aeres, ROC Friesland College en ROC Friese Poort sette yn 'e mande mei de Afûk en provinsje Fryslân de skouders ûnder it Frysk. Alle partijen sille sa mei-inoar it plak fan...
Lees verder

Teleks: 'Fertel ris' siket ferhalen yn Smellingerlân en Opsterlân
Foar it projekt Fertel ris reizgje meiwurkers fan de Afûk mei de Karavaan van de vriendschap mei om ferhalen op te heljen. Sterke ferhalen oer eartiids, persoanlike ferhalen oer freonskip, ferhalen...
Lees verder

Huuuuhh
      seit de jonge yn de rolstoel syn heit fuorret him in iisko wat soe sa'n jonge tinke wat binne we fijn fuort heit ik woe dat ik dy sizze koe hoe heech at myn need...
Lees verder