vrijdag 3 december 2021

Kin nei susterpartij SSW ek de FNP de stap nei de Twadde Keamer meitsje?

FNP
Kin nei susterpartij SSW ek de FNP de stap nei de Twadde Keamer meitsje?
De SSW, de partij fan de Deenske en Fryske minderheid yn Dútslân, is it by de ferkiezingen foar de Bundestag yn septimber slagge om yn it Dútske parlemint te kommen. As ienling njonken seis oare fraksjes fan tusken de 39 en 206 sitten. Hoe hawwe it nije parlemintslid Stefan Seidler en de SSW dat oprêden? En soe de FNP dat ek kinne?
Lees verder

Bloch: FNP docht ynspiraasje op by SSW yn Noarddútslân
Ofrûne wykein wie it dan sa fier. Mei in moaie ploech FNP'ers binne wy ôfset yn de rjochting fan Noard-Fryslân. Sintraal stie de besite oan en in konferinsje mei ús susterpartij de SSW, dy't as ûnderwerp hie: `Hoe kinne regionale partijen meidwaan oan de lânlike ferkiezingen.' De SSW hat ôfrûne septimber in sit bemachtige yn de Dútske Bundestag. Binnen ús eigen partij steane wy op it punt om de diskusje op `e nij op te pakken *. De parallellen mei de SSW wiene der op meardere flakken, mar dêr letter mear oer.
Lees verder

FNP Fryslân: Provinsje, wiis gemeenten op nije mooglikheden foar mear stjoer wentebou
De fraksje fan de FNP yn Provinsjale Steaten wol dat de Provinsje de gemeenten aktyf wiist op de nije lânlike mooglikheden om as lokaal bestjoer mear te stjoeren op de wenningmerk.
Lees verder