vrijdag 17 december 2021

Muzikale Iterij @ De Wier yn Koarnjum no freed

It Nijs
Muzikale Iterij @ De Wier yn Koarnjum no freed
De premjêre fan de Muzikale Iterij yn De Wier is op freed 17 desimber. Op jûntiid kin fansels op 't heden net en dêrom is besletten om der in oanklaaide
Lees verder

Waarpraatsje: Gjin grutte feroaring
DE JOUWER – It wie op 'e measte plakken yn Fryslân in dampige dei, mar yn in part fan Nederlân wie it strieljend mei in soad sinne. It waar feroaret
Lees verder

Janssen-prip wurdt meidertiid better
It koroanafaksin fan Janssen wurket better neigeraden it langer yn 'e lea sit. Dat docht it RIVM, it ryksynstitút foar folkssûnens en miljeu, te witten. Fjouwer wike nei de yninting
Lees verder

Feie Fonyk: Efterstân
Sa no en dan kom ik dy foto tsjin. Ik stean tsjin de sinne yn te sjen efter in lytse houten kroade. De foto moat makke wêze doe't ik koart
Lees verder

Henk Wolf: Donker
In wurd dat ik as bern in ôfgryslik soad heard ha, is donker foar wat yn it Nederlânsk bruinharig wêze soe. Of ja, ek net helendal presys, want donkerblond foel
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Krekt ferskynd: 'Tristram Shandy' oerset troch Geart fan der Mear
Mei syn opienfolging fan sydpaden, omballingen en oare healwizichheden miskien wol de aldernuverste roman yn de wrâldliteratuer. Oer it boek: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman,...
Lees verder

Beweech- en moetingsplakken Het Oosten wint LF2028-priis
Buertferiening Het Oosten yn Frentsjer is de winner fan de LF2028-priis yn de regio Noardwest-Fryslân. Woansdei krige kommisjelid Debbie Bakker de byhearrende sjek fan 2028 euro oerlange. It bedrach...
Lees verder