woensdag 1 december 2021

Waarpraatsje: Rûzige woansdei

It Nijs
Waarpraatsje: Rûzige woansdei
DE JOUWER – Nei in skiere en sa út en troch wiete tiisdei krije wy in rûzige woansdei. Dêrdei wurdt it wer kâlder. Yn 'e nacht nei woansdei ta is
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Natuermuseum Fryslân útroppen ta bêste bernefreonlike museum fan Fryslân 2022
It Natuermuseum Fryslân mei him it kommend jier, foar de njoggende kear op rige, it bêste bernefreonlike museum fan Fryslân neame. Dy titel fertsjinnet it museum op basis fan yngreven
Lees verder

Melklokaal ferlit suvelfabryk
Oant en mei desimber 2021 te sjen Mei de groepssjoo Seven year it(ch)! nimt it Melklokaal, it poadium foar hjoeddeiske keunst op It Hearrenfean en omkriten, ôfskie fan de hjoeddeiske
Lees verder

Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon
Ofrûne sneon spruts skriuwster en antropolooch Anne-Goatske Breteler op de Fedde Schurerlêzing de neifolgjende kollum út oer analfabetisme ûnder Frysktalige jongerein en wat dêr neffens har oan te...
Lees verder

Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding
Skôging Migraasjebelied yn Europa is basearre op de Dublinakkoarten, sletten tusken de lidsteaten fan de EU, omset yn in EU-feroardering yn 2003. Dy feroardering regelet hokker lidsteat ferantwurdlik...
Lees verder

Tom Dykstra: Hoe't it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…
Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch't it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen
Lees verder

Waarpraatsje: Winterske buien
DE JOUWER – Nei in strieminne en rûge woansdei wurdt it de oare dagen fan dizze wike noch net folle better. Tongersdei falle der winterske buien. Yn 'e nacht nei
Lees verder