donderdag 27 januari 2022

Dêrom ferstjoere guon manlju foto’s fan ‘e kul

It Nijs
Dêrom ferstjoere guon manlju foto's fan 'e kul
Wat bekrûpt guon manlju dat se oaren samar foto's tastjoere? Nee, net samar fakânsjefoto's of in portret, mar foto's fan 'e kul. De wittenskip hat dêr wol wat oer te
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Unbekende bistesoarten ûntdutsen yn Mekong-gebiet
Wittenskippers hawwe yn it streamgebiet fan de Mekong-rivier, yn Súdeast-Azië, 224 oant no ta ûnbekende plante- en bistesoarten ûntdutsen. Hja fûnen 155 planten, 35 reptilen, santjin amfibyen,...
Lees verder

Earste Kultuerjûn fan 2022 mei skriuwster Marijke Huisman
It Kultuerkollektyf Ljouwert stelt Marijke Huisman graach foar. Yn de twadde wike fan de krystfakânsje hat sy by it Kultuerkollektyf yn residinsje west. Dêr is se oan 'e slach gien
Lees verder

Kanada ferwachtet fan 't sneinoer beierboel troch frachtridersdemonstraasje
It koe sneon wolris in boel mei in byboel wurde yn it súdeasten fan Kanada. Ut it hiele lân wei sette op 't heden frachtweinen dat út nei de haadstêd
Lees verder

Wêrom't minsken Noard-Frysk leare
Wat bekrûpt minsken dat se Noard-Frysk leare? Op syn heechst seis persint fan de ynwenners fan Noard-Fryslân prate dy foarm fan it Frysk, dy't ek nochris út in pear tige
Lees verder

Binne Mosk: ik kin wol koarje fan it wurk fan Marlene Dumas
Kollum Berne yn Kaapstad yn 1953, wennet en wurket Marlene Dumas al fan 1976 ôf yn Amsterdam. Se wurdt yn de keunstwrâld, alteast troch guon, heech wurdearre. Net troch my.
Lees verder